Усилване на вашите полеви операции в FMCG: Готови ли сте за успех?
Усилване на вашите полеви операции в FMCG: Готови ли сте за успех?

Нова функционалност – Условни въпроси (If this then that)

Тези въпроси имат за цел да навигират попълващия в зависимост от отговорите, които дава на конкретен въпрос.

Как са създават въпроси от този тип в мърчандайзинг анкетите

Този тип въпроси, не могат да бъдат включвани във вече съществуващи анкети. По начало, една създадена анкета не може да бъде променяна. Единственото действие е да бъде активирана или деактивирана. Тоест, ако желаете да се възползвате от този тип въпроси, трябва да създадете нова анкета.

Функционалността, която ще откриете при създаването на нов въпрос е видимост.

При зададена стойност – Винаги, то този въпрос ще бъде винаги видим в създадената анкета

При зададена стойност – Условна, то този въпрос ще се показва при изпълнението на конкретно условие (попълване на конкретен въпрос и отговор).

Например:

Създавате Въпрос 1, който е с видимост Винаги и задайте конкретните от отговори. Функционалността работи и при въпроси от типа свободен текст и числа, но там попълнения отговор трябва да съвпадне с Условния отговор, който се задали.

Създайте Въпрос 2, който е с видимост Условна и селектирайте Въпрос 1. След това, посочете при кой отговор от Въпрос 1, Въпрос 2 да се визуализира. В примера по-долу Въпрос 2 ще се визуализира на попълващия, ако той е попълнил отговор Не на Въпрос 1.

При Въпрос 3, логиката е същата, с тази разлика, че той ще се появи, ако е попълнен отговор НЕ на Въпрос 1.

Допълнителни уточнения:

  1. Могат да бъдат създавани неограничен брой въпроси, които да са с видимост Условна (иначе казано – такива, които да се визуализират при попълване на даден отговор на предишен въпрос)
  2. Въпросите с видимост Винаги не са обвързани с логиката за Условност и се визуализират независимо от попълнените отговори на предходни въпроси.
  3. Последователността на въпросите се запазва така, както сте я създалите. Визуализира се Въпрос 1, след това Въпрос 2 (ако е маркиран като Условен и е изпълнено условието) или ако е маркиран като Винаги и така нататък.
  4. Възможно е един въпрос, маркиран като Условен, да бъде маркиран и като такъв с отговор по подразбиране. 
  5. Възможно е Условен въпрос да бъде маркиран като задължителен за попълване или не.
  6. Възможно е Условен въпрос да бъде зададен с бърз достъп.